Obowiązek informacyjny względem kontrahentów

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest przedsiębiorstwo: Poelking Shoe Fashion Sp. z o.o. zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 972-105-63-08, KRS: 0000154639 z siedzibą ul. Umultowska 39, 61-614 Poznań, zwane dalej Spółką lub Administratorem.
  Dane kontaktowe: +48 61 6390335 , biuro@poelking.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług zleconych nam przez osobę, której dane dotyczą oraz obowiązki ciążące na nas jako Administratorze wynikające z obowiązujących przepisów prawa o rachunkowości. Wszystkie dane osobowe, które nam taka osoba przekazuje, w tym treść rozmów z tą osobą, będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  1. realizacji zleconych nam usług,
  2. gwarancji mających zastosowanie do przedmiotu zlecenia,
  3. ochrony interesów osoby, której dane dotyczą i/lub Administratora w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z realizowanym zleceniem,
  4. kontaktów handlowych w sprawie przyszłych potencjalnych umów/zleceń i ich zakresu,
  5. zapewnienia zgodności Administratora Danych Osobowych z mającymi zastosowanie przepisami o rachunkowości.
 3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie uprawnionym pracownikom i współpracownikom Administratora. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu upłynięcia ważności udzielonych gwarancji lub do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa o rachunkowości (zastosowanie ma dłuższy z okresów czasu).
 5. Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak firmy wspierające nas w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych i księgowo-podatkowych, dostawcy usług z zakresu wsparcia IT w tym zapewniających nam usługi hostingowe. Odbiorcy danych posiadają ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych.
 6. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia;
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności;
  4. prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
 7. W przypadku uwag lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do: Poelking Shoe Fashion Sp. z o.o. drogą e-mailową na adres: rodo@poelking.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Umultowska 39, 61-614 Poznań z dopiskiem: Dane Osobowe.
Instagram