Obowiązek informacyjny – oferta

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest przedsiębiorstwo: Poelking Shoe Fashion sp. z o.o. zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 972-105-63-08, KRS: 0000154639 z siedzibą ul. Umultowska 39, 61-614 Poznań, zwane dalej Spółką lub Administratorem.
  Dane kontaktowe: +48 61 6390335 , biuro@poelking.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią /Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych w celu umożliwienia przekazania informacji handlowych w tym oferty Spółki i nawiązania potencjalnej współpracy w zakresie oferowanych przez spółkę usług. W zakres tych danych wchodzić będą wszystkie dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres mailowy, adres do korespondencji osobowe, a także treść rozmów z przedstawicielem handlowym. Dane osobowe będą dodatkowo przetwarzane przez Spółkę w celu umożliwienia Spółce wywiązywania się z obowiązków wynikających z przedkładanych przez osoby, których dane dotyczą, żądań związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. W tym wypadku podstawą do przetwarzania danych są obowiązki prawne ciążące na Administratorze.
 3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie uprawnionym pracownikom i współpracownikom Administratora. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas zgodnie z udzieloną nam zgodą tj. do momentu wycofania tej zgody. W przypadku wycofania zgody przetwarzanie danych osobowych zostanie ograniczone wyłącznie do ich przechowywania w ograniczonym zakresie w celu zapewnienia, że Państwa prawa w tym w szczególności do wycofania zgody i prawo do bycia zapomnianym będą przez nas bezwzględnie respektowane.
 5. Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak dostawcy usług hostingowych z których serwerów korzystamy. Odbiorcy danych otrzymują ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych.
 6. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia;
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności;
  4. prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
 7. W przypadku uwag lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do: Poelking Shoe Fashion sp. z o.o. drogą e-mailową na adres: rodo@poelking.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Umultowska 39, 61-614 Poznań z dopiskiem: Dane Osobowe.
Instagram